ЗВІТНА ДОПОВІДЬ Про роботу завідувача ДНЗ «Пролісок» За 2019 -2020 н.р.

     Заклад дошкільної освіти ( ясла-садок) комбінованого типу «Пролісок» побудовано за типовим проектом. Заклад працює за 10,5 годинним режимом 5 днів ( субота,неділя, святкові – вихідні).
     Проектна потужність – 124 дитини. Фактичний склад за списком – 143 дитини.
     Комплектування дошкільного начального закладу проводиться у відповідності з нормативно-правовими документами Міністерства освіти та науки України.
     Система приміщень дитячого садка відповідає санітарно-гігієнічним вимогам для забезпечення працездатності, правильного фізичного та розумового розвитку дошкільників.
     Навчальний процес організовується педагогами з 01 вересня до 31 травня за основним розкладом занять.
     З 01 червня до 31 серпня – за літнім розкладом занять.
      Впродовж 1-2 тижня вересня проводяться навчальні заняття діагностичного змісту, з метою активізації раніше набутих знань та визначення рівня компетенції дітей за різними навчальними предметами. Педагогічний колектив ЗДО втілює у життя державну політику в галузі освіти. Пріоритетними виховної та освітньої діяльності залишаються здоров’язберігаючі аспекти. У закладі сформувалась модель оптимальної взаємодії всіх спеціалістів, об’єднаних єдиною професійною метою, яка допомагає у реалізації медико-педагогічного супроводу дітей. Адміністрацією ЗДО разом з медичною службою аналізується стан здоров’я і рівень захворюваності дітей, вживаються відповідні управлінські заходи.


     Згідно з основними положеннями Державної національної програми “Освіта. Україна XXI століття” і Закону України “Про дошкільну освіту” формувався зміст роботи дошкільного закладу. Для цього у дошкільному закладі було створено такі умови:
     - традиційно проводилися наради при завідувачеві, круглі столи, методичні тренінги, роботу яких було спрямовано на вирішення питань урахування індивідуально-типологічних особливостей вихованців;
     - педагогами розроблені чіткі перспективні плани роботи;
     - планомірно проводилась робота щодо покращання матеріально-технічної бази дошкільного закладу;
     - робота з організації освітнього процесу носила науково-методичний і пошуковий характер та була побудована на діагностичній основі.
     Вихователі в своїй роботі впроваджували елементи новітніх педтехнолігій, інновації. Систематично використовували в навчанні експериментально – дослідницьку діяльність, проблемно – пошукові методи та інші методи і прийоми. Розвиток природних нахилів, здібностей, обдарувань, уяви, фантазії здійснювали на основі широкої інтеграції, охоплюючи різні форми роботи; заняття, самостійну художню діяльність, свята, розваги, гуртки, виставки дитячих робіт.
     Головним завданням діяльності закладу є створення умов для повноцінного фізичного, інтелектуального та соціального розвитку особистості дитини дошкільного віку в умовах керованого освітньо-виховного процесу. Педколектив продовжує поглиблену роботу з проблеми : професійна компетентність педагогів та модернізація змісту, форм і методів навчально- виховної роботи на засадах компетентнісного підходу
     У кожному навчальному році постановка головних завдань тісно пов’язана з вищезазначеними проблемами. Актуальними завданнями минулого навчального року були:
     - Розвиток освітнього простору ЗДО в аспекті оновленого змісту Базового компонента дошкільної освіти, програми «Впевнений старт» та забезпечення рівних стартових можливостей для дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі, згідно вимог програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Інтелект України».
      - Продовжувати роботу щодо зміцнення фізичного, соціального і психічного здоров’я, формування цілісного ставлення дитини до свого здоров'я, інтересу до здорового способу життя кожної дитини.
     - Модернізація підходів у роботі з дітьми та розвиток партнерських відносин між ЗДО та родинами з напрямку морально- духовного виховання.
      Наприкінці кожного кварталу навчального року, а саме останні тижні листопада, лютого та травня проводяться підсумкові заняття.
      Педагогічний процес здійснюється українською мовою кваліфікованими та творчими педагогами. Дошкільний заклад укомплектовано педагогічними та медичними кадрами, осбслуговуючим персоналом.

     Як завідувач, у своїй діяльності я керувалась Статутом закладу дошкільної освіти «Пролісок», Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками завідувача, законодавством України та іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника ДНЗ.
     Я, як керівник, здійснюю керівництво і контроль за діяльністю закладу, дію від імені закладу, представляю його в державних та інших органах, установах і організаціях.
     Медична служба ДНЗ ретельно відслідковує та аналізує фізичні показники розвитку дітей з метою планування подальшої корекційно - профілактичної роботи
Медичними працівниками та адміністрацією здійснюється постійний контроль за дотриманням режиму в групах, їх санітарним станом. Щорічно проводиться діагностика всіх дітей ДНЗ, щоденний огляд працівників харчоблока на наявність захворювань. Тому вірогідність зараження дитини у ДНЗ зведена до мінімуму. В загальному відвідування дітьми закладу у 2019 році становить 62,8%. Щомісячно проводиться аналіз причин відсутності дітей. У більшості випадків – це безпричинне відвідування. Причинами пропусків є: низька платеспроможність батьків, перебування у відпустці по догляду за дитиною, яка вже відвідує ЗДО. Педагогічному колективу слід працювати над підвищенням відсотка відвідуваності дітей.
     Одним з пріоритетних напрямків діяльності керівника ДНЗ є забезпечення є зміцнення здоров’я дітей та попередження випадків шлунково-кишкових захворювань, організація раціонального харчування дітей. Харчування вихованців здійснюється відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Медичною сестрою з дієтичного харчуваня складається меню-розкладка з урахуванням єдиного сезонного меню та технологічних карток, погоджених з Головним управлінням Держпродспоживслужби в Київській області.

     В ЗДО ведеться систематична і планомірна робота, зокрема: організовано безпечне і якісне харчування дітей (замовлення і прийняття безпечних і якісних продуктів харчування, продовольчої сировини у необхідній кількості, додержання умов і термінів їх зберігання, технології приготування страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоку); харчування здійснюється згідно з двотижневим меню; щодня на кожний наступний день відповідно до наявності продуктів харчування та з урахуванням примірного двотижневого меню, картотеки страв складаємо меню-розклад окремо для двох вікових груп – дітей віком до 3 років та дітей віком від 3 до 6 років відповідно до затверджених норм харчування; кожного дня за 30 хв. до роздачі їжі медичний працівник оцінює якість її приготування, в його присутності кухар відбирає добові проби в чистий посуд з кришкою в об’ємі порції для дітей молодшої групи. Проби зберігаються протягом доби в холодильнику до закінчення аналогічного прийому їжі наступного дня і є показником якості роботи кухарів.
     В ЗДО здійснюється щоденний контроль за організацією харчуванням дітей сестрою медичною та завідувачем ЗДО. Результати фіксуються у відповідних журналах контролю за організацією харчування згідно чинного законодавства. На основі результатів контролю проводиться індивідуальна робота з певною категорією працівників. Кожного дня, сестрою медичною старшою ведеться огляд працівників харчоблоку на гнійничкові захворювання, який фіксується в журналі здоров’я працівників харчоблоку. Систематично контролюється проходження працівниками харчоблоку медичних оглядів, відповідно до чинного законодавства. Планово проводиться контроль за санітарно-гігієнічним станом харчоблоку, технологією приготування їжі, умовами її зберігання і дотриманням термінів реалізації, виконанням норм харчування . Об’єм та частота завозу продуктів харчування та продовольчої сировини регулюються в залежності від терміну їх реалізації та кількості дітей і завозяться в заклад на протязі дня. Бракеражною комісією дошкільного навчального закладу здійснюється постійний контроль за постачанням продуктів харчування. Продукти харчування надходять до навчального закладу разом із супровідними документами, які свідчать про їх безпечність, якість, ґатунок, категорію і дату виготовлення. Термін реалізації визначається підприємством, постачальником, тому продукти харчування з обмеженим терміном реалізації (молоко, кисломолочні продукти, м'ясо, риба, тощо) реєструється в журналі «Журнал бракеражу сирих продуктів», де обов’язково фіксуються дати та час останнього терміну реалізації.
     Комірник та сестра медична старша ведуть суворий облік продуктів харчування, який фіксується у «Книзі складського обліку», де вказується дата їх надходження, постачальник тощо. Комірник дотримується термінів реалізації продуктів, планує своєчасне забезпечення основними продуктами харчування на два дні, здійснює їх видачу на харчоблок згідно меню. 
     Безпека і якість продуктів харчування та продовольчої сировини залежить від умов їх зберігання, у тому числі від температури, вологості. Комора на харчоблоці, де зберігаються продукти харчування, мають достатню вентиляцію, суха. Стан овочів при зберіганні контролюється 1-2 рази на тиждень.
Для контролю за виконанням затвердженого набору продуктів сестра медична старша веде «Журнал обліку виконання норм харчування». На підставі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз якості харчування, а при необхідності – його корекція. При невиконанні норм харчування з метою подальшої корекції харчування проводиться розрахунок основних інгредієнтів їжі у раціонах харчування дітей відповідно до таблиць хімічного складу та енергетичної цінності деяких продуктів харчування.
     Сестра медична старша ЗДО контролює виконання меню і якість страв, проводить санітарно-просвітницьку роботу серед персоналу та батьків з питань раціонального харчування, особливо в оздоровчий період, дає оцінку ефективності харчування, проводить заняття з персоналом з питань гігієни харчування, профілактики харчових отруєнь і групових гострих кишкових інфекцій.
Кухар закладу відповідає за високоякісне і своєчасне приготування їжі та дотримання технологічних вимог: кулінарна обробка продуктів повинна максимально зберігати харчову цінність, сприяти засвоєнню їжі, надавати їй приємного зовнішнього вигляду, смаку і запаху. Мікробне забруднення продуктів, що виникає при їх первинній обробці, ліквідується наступною термічною обробкою.
      Особлива увага в технології приготування приділяється приготуванню їжі для дітей раннього віку (тушкування та додаткова обробка страв). Висока температура сприяє знищенню мікроорганізмів та забезпеченню бактеріологічної безпеки готових страв. Включення до асортименту нових продуктів та страв проводиться тільки за умови отримання позитивного висновку МОЗ України.
     Завідувач, сестра медична, вихователі груп дошкільного закладу проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу серед батьківської громадськості щодо організації харчування у сім’ї. Домашнє харчування має доповнювати раціон дитячого садка. Питання раціонального харчування дітей включається у тематику батьківських зборів, консультацій для батьків, розглядається на загальних зборах колективу, виробничих нарадах, висвітлюється в інформаційних куточках . Для отримання інформації батьками про харчування дітей в закладі, в інформаційних куточках груп та харчоблоку щодня розміщується меню.
     Затверджені натуральні норми харчування виконуються в середньому на 93%.
     Аналіз реалізації виконання норм основних продуктів є підставою стверджувати наступне:
     - заявки постачальникам подавались вчасно;
     - меню писалось згідно з картотекою блюд та перспективним двотижневим меню;
     - всі продукти доставлялись від постачальників з відповідними документами (ветеринарні довідки, сертифікат якості продуктів);
     - проводилась заміна відповідно до таблиці заміни продуктів.
     Облік виконання грошових норм продуктів харчування протягом року вівся по накопичувальній відомості кожного місяця. Продукти харчування, що постачаються в заклад, мають сертифікати якості та відповідності. Ціна продуктового набору на день складає 40 грн. В літній період раціон дітей поповнюється свіжими овочами та соками: це має позитивний результат в процесі оздоровлення дошкільників.
     На постійному особистому контролі тримаємо оплату за харчування. Практично, у нас немає заборгованості по батьківській оплаті. Вихователями усіх ведеться планомірна робота щодо формування навичок культури харчування дошкільнят, консультативна робота щодо харчування дітей вдома.
На початок року було складено та надано до управління освіти списки дітей пільгових категорій. На підставі поданих підтверджуючих документів видано наказ про забезпечення цих дітей пільгами в оплаті за харчування: діти з багатодітних сімей отримували харчування – з 50% знижкою, діти, батьки яких є учасниками АТО – 50% знижкою, діти з малозабезпечених сімей, діти-інваліди та тї, що находяться під опікою користуються 100% пільгою.
     В дошкільному закладі діти забезпечені постійним медичним обслуговуванням. Медичне обслуговування вихованців здійснюється старшою медичною сестрою, Кріпчак Ольгою Іванівною та сімейним лікарем, Левандою Володимиром Олександровичем.
Медичний кабінет обладнаний необхідними меблями, забезпечений медичними препаратами. Вакцинація дітей в навчальному закладі не проводиться, видаються направлення на щеплення в дитячу поліклініку. Результати роботи аналізуються та використовуються для подальшої роботи: складання плану щеплень, корекції харчування для дитини, пересаджування дітей відповідно до стану зору, роботи з батьками, працівниками. Профілактичні щеплення проводяться згідно наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про порядок профілактичних щеплень в Україні» № 595 від 16.09.2011 р. Щеплення плануються на рік та на місяць, згідно віку дітей медичною сестрою старшою. Медична сестра ознайомлює батьків з видом щеплення та виписує направлення до дільничного педіатра на огляд, з метою подальшої вакцинації або відмови батьків. Звіти про проведення профілактичних щеплень надаються в дитячу поліклініку.
      Антропометричні вимірювання та оцінка фізичного розвитку дітей проводяться в установлені строки: дітей раннього віку – 1 раз в місяць, дітей дошкільного віку – 1 раз в квартал, про що робляться записи в Журналі антропометрії та медичній картці дитини (ф. 0-26). Диспансерний огляд дітей, які знаходяться на обліку проводиться у дитячий поліклініці дільничним педіатром. У ЗДО є Журнал диспансерного огляду по захворюванням, в якому обліковано результати оглядів. Один раз в рік медична сестра старша звіряє данні в дитячій поліклініці.
     З профілактичною метою, планомірно, проводяться огляди дітей на педикульоз та коросту. Медична сестра старша виконує такий огляд 1 раз на тиждень в кожній віковій групі. Окрім того, контролює щоденні огляди, проведені вихователями груп, та зроблені ними записи в Журналі оглядів на педикульоз та коросту.
Облік захворюваності в навчальному закладі ведеться на підставі довідок лікаря про захворювання дитини. В Журналах соматичних захворювань, інфекційних захворювань, медичних картках дітей ведуться записи з огляду на час відсутності дитини в ЗДО. Аналіз захворюваності проводиться щоквартально, підсумок підводиться за рік та узагальнюється наказами завідувача по закладу. Результати аналізу захворюваності та ведення профілактичної роботи заслуховуються на виробничих нарадах, засіданнях ради ЗДО, нарадах при завідувачі, батьківських зборах та під час звіту завідувача.
     Медпрацівник проводить санітарно-просвітницьку роботу, форми й теми різноманітні, відображають актуальні проблеми. Проводяться бесіди, консультації, виступи на педрадах, батьківських зборах. Ця інформація висвітлена в Журналі обліку з гігієнічного виховання, куточках для батьків, санбюлетні. На жаль, відношення деяких батьків до необхідності систематичного відвідування дитиною групи залишає бажати кращого. Медичні працівники 1 раз на тиждень проводять перевірку санітарного стану приміщень усіх вікових груп, поверхневий огляд медперсоналом проводиться щоденно. Медичні огляди працівниками проходяться вчасно, старша медична сестра веде контроль за проходженням медоглядів та фіксує результати в Журналі проходження медичних оглядів працівниками.
Медична документація ведеться згідно до номенклатури справ ЗДО, всі журнали оформлені відповідно до вимог.
     Терміни подачі звітів та звітної документації в управління освіти, дитячу поліклініку та санітарно епідемічну станцію не порушуються, проводяться своєчасно та достовірно. Медичне обслуговування здійснюється відповідно до нормативних документів.
     У дошкільному навчальному закладі ведеться робота по моральному та матеріальному стимулюванню педагогічних працівників. та обслуговуючого персоналу. При отриманні щорічної основної відпустки педпрацівники та обсуговуючий персонал отримують, крім відпускних - оздоровчі в розмірі місячного посадового окладу. Працівникам, які перебувають на лікарняних, виплачують кошти за рахунок фонду та закладу. На протязі року підвищилася заробітна плата, як у педагогів, так і в обслугову.чого персоналу. Всі педагогічні працівники отримують доплати за вислугу років та категорію, 20% за престижність професії.
     На протязі року проходить впровадження в практику роботи інноваційного підходу на основі сучасних вимог до використання засобів фізичного виховання дошкільників, наступності в роботі практичного психолога, вузьких спеціалістів та вихователів сприяло досягненню високого рівня рухової активності дітей на заняттях з фізкультури та правильного розподілу психофізичного навантаження під час проведення рухливих і спортивних ігор в повсякденному житті.
     Робота дошкільного закладу направлена на виховання гармонійно розвиненої дитини, створення сприятливої атмосфери, в якій розкриваються здібності дітей. Дошкільний заклад забезпечує формування громадянської особистості своїх вихованців, що поєднує в собі розвинену моральну і правову культуру. В результаті роботи дорослі і діти усвідомлюють, що кожна людина має право на життя, охорону здоров'я, рівність з іншими людьми, честь і гідність. Педагогічним колективом систематично спрямовуються зусилля на пошук та впровадження нових форм і підходів до організації правовиховної роботи з дошкільнятами та їх батьками, забезпечується творчий та конструктивний підхід до організації такої роботи, накопичується певний позитивний досвід, розробляються методичні рекомендації.
     Робота практичного психолога проводилася за такими напрямками:
     1. Адаптація дітей до умов ЗДО.
     2. Діагностична робота.
     3. Розвивально-корекційна робота з дітьми, особливо з дітьми «групи ризику».
     4. Психологічна просвіта педагогічного колективу.
     5. Індивідуальне та групове консультування батьків.
     6. Соціально-психологічна готовність дитини до школи.
Робота проводилась у тісній взаємодії з вихователями груп та батьками вихованців.
     Діти, в яких не сформовані відповідно до віку комунікативні, ігрові навички, навички самообслуговування, які мають проблеми з частими захворюваннями, адаптуються значно важче і болісно. У таких дітей спостерігається негативна реакція на нові умови, спостерігається напруження всіх сил організму, ці діти відчувають емоційний дискомфорт, безпорадність, тривогу. Також діти, які адаптуються складніше, частіше глибоко хворобливо прив’язані до матусь. З метою вивчення рівня розвитку обдарованих та здібних дітей старшого дошкільного віку проводилась методика «Домалюй малюнок».
     Одним із напрямків роботи в навчальному році було визначення рівня психологічної готовності дітей старшого віку до навчання у школі. Готовність дітей до навчання у школі визначалася за допомогою комплексу методик, спрямованих на визначення інтелектуального рівня, емоційно-вольової готовності, рівня біологічної зрілості, фонематичний слух та словник дитини.
     Практичним психологом була проведена корекційна робота з дітьми, а саме: корекційно-розвивальна робота «Психологічна готовність дітей старшого віку до навчання у школі». У цій корекційно–розвивальній програмі використано такі методи: • дидактична гра; • методи усвідомлено-логічного типу, що засновані на використанні основних операцій мислення, класифікації, узагальнення, порівняння; • комбіновані запитання; • знаходження внутрішніх ресурсів (розв’язання проблемних, нестандартних ситуацій)
     Корекційно-розвивальна програма спрямована на розвиток усіх психічних процесів дитини; формування позитивної навчальної мотивації у дітей 5-6 років; виховання культури ділового спілкування дитини з дорослими та однолітками. Однією із задач у роботі з дітьми було вивчення рівня нервово-психічного розвитку дітей раннього віку. В результаті проведеної корекційно-розвивальної роботи можна зробити наступні висновки: відбулася корекція та усунення проблем у дітей, відбулося подолання проблем розвитку особистісної та комунікативної сфер у дітей, нормалізація емоційного стану, позитивні зміни у розвитку когнітивної сфери, схильність до експериментування, дослідництва, самоконтроль. 

     Проводилась цілеспрямована корекційно-розвивальна робота з дітьми з особливими потребами, спрямована на специфічну допомогу цим дітям; подолання негативних емоційних станів, розвиток позитивної моделі поведінки.
      З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи, а саме: засідання педагогічної ради, колективні перегляди занять та режимних моментів (жовтень-квітень), консультації (щомісяця), та індивідуальні консультації (вересень, грудень, лютий), тематичні тижні: «Безпеки життєдіяльності дітей»(жовтень), місячник з охорони праці в ЗДО (квітень), «Тиждень Тараса Шевченка» ( березень-2020). Проведення цих заходів допомогло колективу на належному рівні вирішити головні завдання річного плану роботи. . Всі педагоги вчасно, згідно графіка, проходять курси підвищення фахової кваліфікації, а потім проводимо атестацію на підтвердження відповідності встановленій категорії. Цього року, вихователь Коваль Олена Степанівна атестувалася на встановлення їй звання вихователь-методист.
      На педрадах аналізуємо роботу вихователів, пропонуємо досвід кращих, даючи відкриті заняття для своїх же педагогів. Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об'єднань педагогічних працівників системи дошкільної освіти міста, курсів підвищення кваліфікації при інституті. Важливим завданням нашого колективу було і залишається виховання у дітей, батьків та кожного із нас усвідомленого ставлення до необхідності вести здоровий спосіб життя та зміцнення власного здоров’я та можливості реалізувати кожною дитиною свого природного фізичного потенціалу. Для цього працюють успішно і якісно всі педагоги з дітьми, а також вироблена і втілюється ціла оздоровча система – це:
     - ранкова гімнастика
     - фізкультурні заняття
     - фізкультхвилинки під час занять
     - імунна гімнастика перед початком всіх занять
     - загартовуючі процедури після сну
     - прогулянки
     - рухливі ігри
     - ми вітамінізували дитячу страву вітаміном «С», як цього вимагає «Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних закладах».
     Не тільки фізичний розвиток, але й розвиток творчих, індивідуальних здібностей дітей та формування цілеспрямованої особистості є важливим завданням для нашого колективу, про що свідчить високий рівень проведення свят та дитячих ранків, виступів наших дошкільнят перед батьками та громадкістю. На протязі року були проведені розваги народознавчого змісту: «Свято Калити», «Щедрий вечір, добрий вечір», «Стрітення», «Великоднє свято», - де діти вправлялися і отримували практичні знання про народні звичаї та обряди.
     Діти всіх груп разом з батьками готували матеріали до тематичних виставок, які оформлялися в групах, у Світлиці та в музичному залі: «Свято квітів», «Осінній ярмарок», «Новорічна казка», «Свято Великодня».
     А у дошкільному закладі на протязі року проводився «Тиждень безпеки дорожнього руху», «Тиждень пожежної безпеки», «Я вдома сам» - всі ці заходи направлені на закріплення знань дітей про правила поведінки в різних життєвих ситуаціях, на розвиток їх природніх задатків, як фізичних, так і художньо-естетичних.
Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя.  
     Листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку від 19.08.2011р. №1/9-634 визначено, що саме наступність є однією з обов’язкових умов здійснення неперервності здобуття освіти. З метою забезпечення поступового переходу від попереднього вікового періоду до нового, зближення умов виховання і навчання старших дошкільників і молодших школярів, у системі проводилася робота з питання наступності дошкільного закладу та ЗОШ № 4. Вихователі знайомили дітей старшої групи з правилами поведінки учнів, читали літературні твори про школу, проводили бесіди про школу, ходили на екскурсії до школи. Випускники нашого дитячого садка мають необхідну як загальну (фізичну, інтелектуальну, особистісно-вольову), так і спеціальну готовність (включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок), підготовку до навчання в школі.
     

     Висловлюю подяку всім, хто причетний до навчально-виховного процесу та матеріально-технічного забезпечення діяльності нашого закладу і допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить перед собою педагогічний колектив, хто сприяє розвитку і вихованню молодого покоління.