У нашому місті є підприємство, яке всі добре знають. Адже саме  працівники цього підприємства  під керівництвом Армена Олеговича Полатьяна роблять наше місто чистим і таким прекрасним  - це, звичайно ОБУХІВМІСЬКВТОРРЕСУРСИ. Але зараз я хочу подякувати Армену Олеговичу за його чуйність і розуміння , коли до нього звертаємося зі своїми проблемами. Раніше він щороку надавав благодійну допомогу нашому закладу. Цього року у нас виникла проблема - бензокоса ( яку, до речі теж він нам придбав 6 років тому) зовсім не підлягала ремонту . Я звернулася до Армена Олеговича і на другий день, нам привезли нову бензокосу, якою. ми вже двічі викошували територію біля ДНЗ.

Велика Вам вдячність, шановний Армене Олеговичу , від всього нашого колективу та й від батьків дошкільників за Вашу людяність і розуміння..

 

 

ЗВІТНА ДОПОВІДЬ

Про роботу завідувача ДНЗ «Пролісок»

 

За 2023 -2024 н.р.

 

Заклад дошкільної освіти ( ясла-садок) комбінованого типу «Пролісок» побудовано за типовим проектом.  Заклад працює за 10,5 годинним  режимом  5 днів ( субота,неділя, святкові – вихідні).

Проектна потужність – 124 дитини. Фактичний склад за списком – 131 дитина. В зв’язку з воєнним станом у країні, заклад не міг приймати всіх дітей з першого вересня поскільки укриття було розраховане на 50 дітей. З 1 березня заклад прийняв всіх бажаючих дітей, оскільки було реконструйовано укриття та упорядковане всім необхідним для перебування дітей під час повітряної тривоги і площа його відповідає нормам для прийому всіх дітей.

Комплектування дошкільного начального закладу проводиться у відповідності  з нормативно-правовими документами Міністерства освіти та науки України.

Система приміщень дитячого садка відповідає санітарно-гігієнічним вимогам для забезпечення працездатності, правильного фізичного та розумового розвитку дошкільників.

Навчальний процес почався в цьому навчальному році з 01 вересня і закінчився 31 травня за основним розкладом занять.

З 01 червня до 31 серпня – за літнім розкладом занять.

Впродовж 1-2 тижня прийому дітей проводилися навчальні заняття діагностичного змісту, з метою активізації раніше набутих знань та визначення рівня компетенції дітей за різними навчальними предметами. Педагогічний колектив ДНЗ втілює у життя державну політику в галузі освіти. Пріоритетними виховної та освітньої діяльності залишаються здоров’язберігаючі аспекти. У закладі сформувалась модель оптимальної взаємодії всіх спеціалістів, об’єднаних єдиною професійною метою, яка допомагає у реалізації медико-педагогічного супроводу дітей. Адміністрацією ДНЗ разом з медичною службою аналізується стан здоров’я, рівень захворюваності та тривожності дітей, вживаються відповідні управлінські заходи.

Згідно з основними положеннями Державної національної програми “Освіта. Україна XXI століття” і Закону України “Про дошкільну освіту” формувався зміст роботи дошкільного закладу. Для цього у дошкільному закладі було створено такі умови:

- традиційно проводилися наради при завідувачеві, круглі столи, методичні тренінги, роботу яких було спрямовано на вирішення питань урахування індивідуально-типологічних особливостей вихованців;

- педагогами розроблені чіткі перспективні плани роботи;

- педагоги приймали активну участь у онлайн вебінарах, тренінгах, семінарах;

- планомірно проводилась робота щодо покращання матеріально-технічної бази дошкільного закладу;

- робота з організації освітнього процесу носила науково-методичний і пошуковий характер та була побудована на діагностичній основі.

Педагогічний колектив нараховує 16 педагогів. Із них 11 мають – вищу освіту, 5 – неповну вищу. В дошкільному закладі працює практичний психолог, інструктор з фізичної культури, вчитель-логопед, керівник гуртка, асистент вихователя. Дошкільний навчальний заклад працює над вирішенням завдань по формуванню у дітей національної свідомості, вихованню почуття патріотизму через громадянське  та моральне виховання , впроваджуючи в навчально-виховний процес педагогічні ідеї Марії Монтессорі; впроваджує педагогічні інноваційні технології в процес виховання та навчання дітей:

-  ідеї гуманістичного виховання  за спадщиною  В.Сухомлинського ( Зборовська О. В.)

- втілення системи Карла Орфа в музичну діяльність дітей   (Біркіна С. І.

- розвиток зображувально-художніх здібностей дітей засобами різноманітних технік (Бордюг Л. А..)

З дітьми проводяться всі види фізкультурно-оздоровчі роботи: гімнастика (ранкове пробудження), щоденні заняття з фізичної культури, спортивні розваги та свята, дні і тижні здоров’я. точковий самомасаж, пальчикова гімнастика, психогімнастика, М дослідницьку діяльність, проблемно – пошукові методи та інші методи і прийоми. Розвиток природних нахилів, здібностей, обдарувань, уяви, фантазії здійснювали на основі широкої інтеграції, охоплюючи різні форми роботи; заняття, самостійну художню діяльність, свята, розваги, гурток, виставки дитячих робіт.

Головним завданням діяльності закладу є створення умов для повноцінного фізичного, інтелектуального та соціального розвитку особистості дитини дошкільного віку в умовах керованого освітньо-виховного процесу. Педколектив продовжує поглиблену роботу з проблеми : професійна компетентність педагогів та модернізація змісту, форм і методів навчально- виховної роботи на засадах компетентнісного підходу

У кожному навчальному році постановка головних завдань тісно пов’язана з вищезазначеними проблемами. Актуальними завданнями минулого навчального року були:

- Розвиток освітнього простору ДНЗ в аспекті оновленого змісту Базового компонента дошкільної освіти, програми «Впевнений старт» та забезпечення рівних стартових можливостей для дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі, згідно вимог програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Інтелект України».

- Продовжувати роботу щодо зміцнення фізичного, соціального і психічного здоров’я, формування цілісного ставлення дитини до свого здоров`я, інтересу до здорового способу життя кожної дитини.

- Модернізація підходів у роботі з дітьми та розвиток партнерських відносин між ДНЗ та родинами з напрямку морально- духовного виховання.

Педагогічний процес здійснюється українською мовою кваліфікованими та творчими педагогами. Дошкільний заклад  укомплектовано педагогічними та медичними кадрами, осбслуговуючим персоналом. 

Як завідувач, у своїй діяльності я керувалась Статутом закладу дошкільної освіти «Пролісок», Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками завідувача, законодавством України та іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника ДНЗ.

Я, як керівник, здійснюю керівництво і контроль за діяльністю закладу, дію від імені закладу, представляю його в державних та інших органах, установах і організаціях.

      Медична служба ДНЗ ретельно відслідковує та аналізує фізичні показники розвитку дітей з метою планування подальшої корекційно - профілактичної роботи

      Медичними працівниками та адміністрацією здійснюється постійний  контроль  за  дотриманням  режиму  в  групах, їх санітарним  станом. Щорічно  проводиться  діагностика всіх  дітей  ДНЗ,  щоденний огляд  працівників  харчоблока  на  наявність захворювань. Тому  вірогідність  зараження  дитини  у  ДНЗ  зведена  до  мінімуму.  В загальному відвідування дітьми закладу у 2023 році становить 46,8%. Щомісячно  проводиться аналіз причин відсутності дітей. У більшості випадків – батьки залишають дітей вдома через нічні тривоги або загрози повітряних тривог вдень.

Одним з пріоритетних напрямків діяльності керівника ДНЗ  є забезпечення є зміцнення здоров’я дітей та попередження випадків шлунково-кишкових захворювань, організація  раціонального  харчування дітей. Харчування вихованців здійснюється відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.  Медичною  сестрою з дієтичного харчуваня  складається меню-розкладка з урахуванням єдиного сезонного меню та технологічних карток,  погоджених з Головним управлінням                                   

Держпродспоживслужби в Київській області. В ДНЗ ведеться систематична і планомірна робота, зокрема: організовано безпечне і якісне харчування дітей (замовлення і прийняття безпечних і якісних продуктів харчування, продовольчої сировини у необхідній кількості, додержання умов і термінів їх зберігання, технології приготування страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоку); харчування здійснюється згідно з чотиритижневим меню; щодня на кожний наступний день відповідно до наявності продуктів харчування та з урахуванням примірного чотиритижневого меню, картотеки страв складаємо меню-розклад для дітей віком від 3 до 6 років відповідно до затверджених норм харчування; кожного дня за 30 хв. до роздачі їжі медичний працівник оцінює якість її приготування, в його присутності кухар відбирає добові проби в чистий посуд з кришкою в об’ємі порції для дітей молодшої групи. Проби зберігаються протягом доби в холодильнику до закінчення аналогічного прийому їжі наступного дня і є показником якості роботи кухарів.

В ДНЗ здійснюється щоденний контроль за організацією харчуванням дітей сестрою медичною та завідувачем ДНЗ. Результати фіксуються у відповідних журналах контролю за організацією харчування згідно чинного законодавства. На основі результатів контролю проводиться індивідуальна робота з певною категорією працівників. Кожного дня, сестрою медичною старшою ведеться огляд працівників харчоблоку на гнійничкові захворювання, який фіксується в журналі здоров’я працівників харчоблоку. Систематично контролюється проходження працівниками харчоблоку медичних оглядів, відповідно до чинного законодавства. Планово проводиться контроль за санітарно-гігієнічним станом харчоблоку, технологією приготування їжі, умовами її зберігання і дотриманням термінів реалізації, виконанням норм харчування . Об’єм та частота завозу продуктів харчування та продовольчої сировини регулюються в залежності від терміну їх реалізації та кількості дітей і завозяться в заклад на протязі дня. Бракеражною комісією дошкільного навчального закладу здійснюється постійний контроль за постачанням продуктів харчування. Продукти харчування надходять до навчального закладу разом із супровідними документами, які свідчать про їх безпечність, якість, ґатунок, категорію і дату виготовлення. Термін реалізації визначається підприємством, постачальником, тому продукти харчування з обмеженим терміном реалізації (молоко, кисломолочні продукти, м'ясо, риба, тощо) реєструється в журналі «Журнал бракеражу сирих продуктів», де обов’язково фіксуються дати та час останнього терміну реалізації.

Комірник та сестра медична старша ведуть суворий облік продуктів харчування, який фіксується у «Книзі складського обліку», де вказується дата їх надходження, постачальник тощо. Комірник дотримується термінів реалізації продуктів, планує своєчасне забезпечення основними продуктами харчування на два дні, здійснює їх видачу на харчоблок згідно меню.

Безпека і якість продуктів харчування та продовольчої сировини залежить від умов їх зберігання, у тому числі від температури, вологості. Комора на харчоблоці, де зберігаються продукти харчування, мають достатню вентиляцію, суха. Стан овочів при зберіганні контролюється 1-2 рази на тиждень.

Для контролю за виконанням затвердженого набору продуктів сестра медична старша веде «Журнал обліку виконання норм харчування». На підставі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз якості харчування, а при необхідності – його корекція. При невиконанні норм харчування з метою подальшої корекції харчування проводиться розрахунок основних інгредієнтів їжі у раціонах харчування дітей відповідно до таблиць хімічного складу та енергетичної цінності деяких продуктів харчування.

Сестра медична старша ДНЗ контролює виконання меню і якість страв, проводить санітарно-просвітницьку роботу серед персоналу та батьків з питань раціонального харчування, особливо в оздоровчий період, дає оцінку ефективності харчування, проводить заняття з персоналом з питань гігієни харчування, профілактики харчових отруєнь і групових гострих кишкових інфекцій.

Кухар закладу відповідає за високоякісне і своєчасне приготування їжі та дотримання технологічних вимог: кулінарна обробка продуктів повинна максимально зберігати харчову цінність, сприяти засвоєнню їжі, надавати їй приємного зовнішнього вигляду, смаку і запаху. Мікробне забруднення продуктів, що виникає при їх первинній обробці, ліквідується наступною термічною обробкою.

Висока температура сприяє знищенню мікроорганізмів та забезпеченню бактеріологічної безпеки готових страв. Включення до асортименту нових продуктів та страв проводиться тільки за умови отримання позитивного висновку МОЗ України.

Завідувач, сестра медична, вихователі груп дошкільного закладу проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу серед батьківської громадськості щодо організації харчування у сім’ї. Домашнє харчування має доповнювати раціон дитячого садка. Питання раціонального харчування дітей включається у тематику батьківських зборів, консультацій для батьків, розглядається на загальних зборах колективу, виробничих нарадах, висвітлюється в інформаційних куточках . Для отримання інформації батьками про харчування дітей в закладі, в інформаційних куточках груп та харчоблоку щодня розміщується меню. 

Затверджені натуральні норми харчування виконуються в середньому на 89%.

Аналіз реалізації виконання норм основних продуктів є підставою стверджувати наступне:

-  заявки постачальникам подавались вчасно;

-  меню писалось згідно з картотекою блюд та перспективним чотиритижневим меню;

-  всі продукти доставлялись від постачальників з відповідними документами (ветеринарні довідки, сертифікат якості продуктів);

-  проводилась заміна відповідно до таблиці заміни продуктів.

          Облік виконання грошових норм продуктів харчування протягом року вівся по накопичувальній  відомості кожного місяця.  Продукти харчування, що постачаються в заклад,  мають сертифікати якості та відповідності. Ціна продуктового набору на день складає 60 грн. В літній період  раціон дітей поповнюється  свіжими овочами та соками: це має позитивний результат в процесі оздоровлення дошкільників.

   На постійному  особистому контролі тримаємо оплату за харчування. Практично, у нас немає заборгованості по батьківській оплаті. Вихователями усіх  ведеться планомірна робота щодо формування навичок культури харчування дошкільнят, консультативна робота щодо харчування дітей вдома.  

На початок року було складено та надано до управління освіти списки дітей пільгових категорій. На підставі поданих підтверджуючих документів видано наказ про забезпечення цих дітей пільгами в оплаті за харчування: діти з       багатодітних сімей, діти,   батьки яких  є  учасниками  АТО та учасниками бойових дій  , діти з малозабезпечених сімей, діти-інваліди, діти з ООП та ті, що находяться під опікою користуються 100% пільгою.

В дошкільному закладі діти забезпечені постійним медичним обслуговуванням.

Медичне обслуговування вихованців здійснюється старшою медичною сестрою, Кріпчак Ольгою Іванівною та сімейним лікарем, Левандою Володимиром Олександровичем.

        Медичний кабінет обладнаний необхідними меблями, забезпечений медичними препаратами.

Вакцинація дітей в навчальному закладі не проводиться, видаються направлення на  щеплення в дитячу поліклініку. Результати роботи аналізуються та використовуються для подальшої роботи: складання плану щеплень, корекції харчування для дитини, пересаджування дітей відповідно до стану зору, роботи з батьками, працівниками. Профілактичні щеплення проводяться згідно наказу Міністерства охорони здоров’я  України «Про порядок профілактичних щеплень в Україні»  № 595  від 16.09.2011 р.  Щеплення плануються на рік та на місяць, згідно віку дітей медичною сестрою старшою.  Медична сестра ознайомлює батьків з видом щеплення та виписує направлення до дільничного педіатра на огляд, з метою подальшої вакцинації або відмови батьків. Звіти про проведення профілактичних щеплень надаються  в дитячу поліклініку.

Антропометричні вимірювання та оцінка фізичного розвитку дітей проводяться в установлені строки:  дітей раннього віку – 1 раз в місяць,  дітей дошкільного віку – 1 раз в квартал, про що робляться записи в Журналі антропометрії та медичній картці дитини (ф. 0-26). Диспансерний огляд дітей, які знаходяться на обліку проводиться у дитячий поліклініці дільничним педіатром. У ЗДО є Журнал диспансерного огляду по захворюванням, в якому обліковано результати оглядів. Один раз в рік медична сестра старша звіряє данні в дитячій поліклініці.

З профілактичною метою, планомірно, проводяться огляди дітей на педикульоз та коросту. Медична сестра старша виконує такий огляд 1 раз на тиждень в кожній віковій групі. Окрім того,  контролює щоденні огляди, проведені вихователями груп, та зроблені ними записи в Журналі оглядів на педикульоз та коросту. 

Облік захворюваності в навчальному закладі ведеться на підставі довідок

лікаря про захворювання дитини. В Журналах соматичних захворювань, інфекційних захворювань, медичних картках дітей ведуться  записи з огляду на час відсутності дитини в ЗДО. Аналіз захворюваності проводиться щоквартально, підсумок підводиться за рік та узагальнюється наказами завідувача по закладу.

 Результати аналізу захворюваності та ведення профілактичної роботи заслуховуються на виробничих нарадах, засіданнях ради ДНЗ, нарадах при завідувачі, батьківських зборах та під час звіту завідувача.

Медпрацівник проводить санітарно-просвітницьку роботу,  форми й теми різноманітні, відображають актуальні проблеми. Проводяться бесіди, консультації, виступи на педрадах, батьківських зборах. Ця інформація висвітлена в Журналі обліку з гігієнічного виховання, куточках для батьків, санбюлетні. На жаль, відношення деяких батьків до необхідності систематичного відвідування дитиною групи залишає бажати кращого.  

Медичні працівники 1 раз на тиждень проводять перевірку санітарного стану приміщень усіх вікових груп, поверхневий огляд медперсоналом проводиться щоденно.

Медичні огляди працівниками проходяться вчасно, старша медична сестра  веде контроль за проходженням медоглядів та фіксує  результати в Журналі проходження медичних оглядів працівниками. 

Медична документація ведеться згідно до номенклатури справ ДНЗ, всі журнали оформлені відповідно до вимог.

Терміни подачі звітів та звітної документації в управління освіти, дитячу поліклініку та санітарно епідемічну станцію не порушуються, проводяться своєчасно та достовірно. Медичне обслуговування здійснюється відповідно до нормативних документів.

 У дошкільному навчальному закладі ведеться робота по моральному та матеріальному стимулюванню педагогічних працівників.  та обслуговуючого персоналу. При отриманні щорічної основної відпустки педпрацівники та обсуговуючий персонал отримують, крім відпускних  -  оздоровчі в розмірі місячного посадового окладу.  Працівникам, які перебувають на лікарняних, виплачують кошти за рахунок фонду та закладу. Всі педагогічні працівники отримують доплати за вислугу років та категорію,  20% за престижність професії.

На протязі року проходить впровадження в практику роботи інноваційного підходу на основі сучасних вимог до використання засобів фізичного виховання дошкільників, наступності в роботі практичного психолога, вузьких спеціалістів та вихователів сприяло досягненню високого рівня рухової активності дітей на заняттях з фізкультури та правильного розподілу психофізичного навантаження під час проведення рухливих і спортивних ігор в повсякденному житті.

Робота дошкільного закладу направлена на виховання гармонійно розвиненої дитини, створення сприятливої атмосфери, в якій розкриваються здібності дітей. Дошкільний заклад забезпечує формування громадянської особистості своїх вихованців, що поєднує в собі розвинену моральну і правову культуру. В результаті роботи дорослі і діти усвідомлюють, що кожна людина має право на життя, охорону здоров'я, рівність з іншими людьми, честь і гідність. Педагогічним колективом систематично спрямовуються зусилля на пошук та впровадження нових форм і підходів до організації правовиховної роботи з дошкільнятами та їх батьками, забезпечується творчий та конструктивний підхід до організації такої роботи, накопичується певний позитивний досвід, розробляються методичні рекомендації.

Робота практичного психолога проводилася за такими напрямками:

 1. Адаптація дітей до умов ДНЗ.
 2. Діагностична робота.
 3. Розвивально-корекційна робота з дітьми, особливо з дітьми «групи    ризику».
 4. Психологічна просвіта педагогічного колективу.
 5. Індивідуальне та групове консультування батьків.
 6. Соціально-психологічна готовність дитини до школи.

Робота проводилась у тісній взаємодії з вихователями груп та батьками вихованців.

     Діти, в яких не сформовані відповідно до віку комунікативні, ігрові навички, навички самообслуговування, які мають проблеми з частими захворюваннями, адаптуються значно важче і болісно. У таких дітей спостерігається негативна реакція на нові умови, спостерігається напруження всіх сил організму, ці діти відчувають емоційний дискомфорт, безпорадність, тривогу. Також діти, які адаптуються складніше, частіше глибоко хворобливо прив’язані до матусь. З метою вивчення рівня розвитку обдарованих та здібних дітей старшого дошкільного віку проводилась методика «Домалюй малюнок».

Одним із напрямків роботи в  навчальному році було визначення рівня психологічної готовності дітей старшого віку до навчання у школі.    Готовність дітей до навчання у школі визначалася за допомогою комплексу методик, спрямованих на визначення інтелектуального рівня, емоційно-вольової готовності, рівня біологічної зрілості,  фонематичний слух та словник дитини.

Практичним психологом була проведена корекційна робота з дітьми, а саме:  корекційно-розвивальна робота «Психологічна готовність дітей старшого віку до навчання у школі». У цій корекційно–розвивальній програмі використано такі методи:

 • дидактична гра;
 • методи усвідомлено-логічного типу, що засновані на використанні основних операцій мислення, класифікації, узагальнення, порівняння;
 • комбіновані запитання;
 • знаходження внутрішніх ресурсів (розв’язання проблемних, нестандартних ситуацій)

Корекційно-розвивальна програма спрямована на розвиток усіх психічних процесів дитини; формування позитивної навчальної мотивації у дітей 5-6 років; виховання культури ділового спілкування дитини з дорослими та однолітками.

Однією із задач у роботі з дітьми було вивчення рівня нервово-психічного  розвитку дітей раннього віку.

В результаті проведеної корекційно-розвивальної роботи можна зробити наступні висновки: відбулася корекція та усунення проблем у дітей, відбулося подолання проблем розвитку особистісної та комунікативної сфер у дітей, нормалізація емоційного стану, позитивні зміни у розвитку когнітивної сфери, схильність до експериментування, дослідництва, самоконтроль.

Проводилась цілеспрямована корекційно-розвивальна робота з дітьми з особливими потребами, спрямована на специфічну допомогу цим дітям; подолання негативних емоційних станів, розвиток позитивної моделі поведінки.

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи, а саме: засідання педагогічної ради, колективні перегляди занять та режимних моментів , консультації (щомісяця), та індивідуальні консультації (грудень, лютий), тематичні тижні: «Безпеки життєдіяльності дітей»(лютий), «Тиждень безпеки дорожнього рух» ( травень), місячник з охорони праці в ДНЗ (квітень), «Тиждень Тараса Шевченка» ( березень-2022). Згідно плану роботи управління освіти. Всі педагоги вчасно, згідно графіка, проходять курси підвищення фахової кваліфікації, а потім проводимо атестацію на підтвердження відповідності встановленій категорії.

На педрадах аналізуємо роботу вихователів, пропонуємо досвід кращих, даючи відкриті заняття для своїх же педагогів. Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об'єднань педагогічних працівників системи дошкільної освіти міста, курсів підвищення кваліфікації при інституті. Важливим завданням нашого колективу було і залишається виховання у дітей, батьків та кожного із нас усвідомленого ставлення до необхідності вести здоровий спосіб життя та зміцнення власного здоров’я та можливості реалізувати кожною дитиною свого природного фізичного потенціалу. Для цього працюють успішно і якісно всі педагоги з дітьми, а також вироблена і втілюється ціла оздоровча система – це:

 • ранкова гімнастика
 • фізкультурні заняття
 • фізкультхвилинки під час занять
 • імунна гімнастика перед початком всіх занять
 • загартовуючі процедури після сну
 • прогулянки
 • рухливі ігри
 • ми вітамінізували дитячу страву вітаміном «С», як цього вимагає «Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних закладах».

Не тільки фізичний розвиток, але й розвиток творчих, індивідуальних здібностей дітей та формування цілеспрямованої особистості є важливим завданням для нашого колективу, про що свідчить високий рівень проведення свят та дитячих ранків, які батьки можуть бачити в онлайн режимі. На протязі року були проведені розваги народознавчого змісту: «Свято Калити», «Щедрий вечір, добрий вечір», «Стрітення», «Великоднє свято», - де діти вправлялися і отримували практичні знання про народні звичаї та обряди.

   Діти всіх груп разом з батьками готували матеріали до тематичних виставок, які оформлялися в групах, у Світлиці та в музичному залі: «Свято квітів», «Осінній ярмарок», «Новорічна казка», «Свято Великодня».

А у дошкільному закладі на протязі року проводився «Тиждень безпеки дорожнього руху», «Тиждень пожежної безпеки», «Я вдома сам» - всі ці заходи направлені на закріплення знань дітей про правила поведінки в різних життєвих ситуаціях, на розвиток їх природніх задатків, як фізичних, так і художньо-естетичних.

На виконання Закону України «Про засади державної мовної політики» в ДНЗ приділялась увага вивченню української мови. В кожній групі є обладнаний національний куточок, в старших групах – етнографічні куточки з державною символікою, підібрана необхідна література та вироби українського народного мистецтва.

За допомогою введення в повсякденне життя малих жанрів українського народного фольклору підвищилась мовленнєва активність дітей. Діти знають багато українських народних казок, віршів, прислів’їв, приказок, пісень. На високому методичному рівні було проведено відкрите заняття в старшій групі  (вихователь Бордюг Л. А. - «Ми діти твої, Україно!», яке показало, що такі заняття сприяють вихованню у дітей духовності на національному ґрунті, доброзичливості, чесності, взаємоповаги, поваги до культури інших народів, вшанування їх традицій, оберегів.

Використовуючи диференційований підхід, вихователі починали розвивати інтерес у дітей до української мови і культури за допомогою усної народної творчості – невичерпного джерела виховання дитини. Скарбниця усної народної творчості надзвичайно багата. Є в ній і казка і легенда, загадка і лічилка, приказки й прислів'я, скоромовки, чистомовки, колисанки, забавлянки. Вона відображає життя народу його історію, мову, народну мудрість. Через народну творчість дошкільник дістає перші уявлення про культуру та побут свого народу.

Прислів'я та приказки приваблюють дітей яскравою грою слів, барвистістю мови, ритмікою. Часто їх використовують у спілкуванні з дітьми: під час сніданку, обіду, коли дитина виконує трудові доручення неохоче або відмовляється від роботи. Також на прогулянці в різних ситуаціях поповнюються знання і словник дітей прислів'ями і приказками: під час спостережень в природі, праці на ділянці дошкільного закладу, на городі.

Для розвитку мовлення вихователям груп (4-5-й р.ж.) продовжувати вчити використовувати засоби інтонаційної виразності, чітко, логічно, образно висловлювати думку про себе, більш уваги приділяти формуванню зв’язного мовлення та розвитку комунікативної активності. Активізувати допитливість дітей, аби вони прагнули досліджувати нове; розвивати вміння ставити перед собою дослідницькі завдання, формувати ціннісне ставлення до природи. Заохочувати розвиток у них впевненості у своїх силах і незалежності; особливу увагу приділяти розвитку в дитини довільної поведінки через ігрові ситуації, різні види ігрової діяльності.

В своїй роботі вихователі, часто використовують загадки, які мають багато спільного з прислів'ями та приказками. Тематика загадок різноманітна: про рослинний, тваринний світ, пори року, працю, господарювання, побут і інше. Саме за допомогою загадок збагачується словник дітей. А успішному відгадуванню загадок в давні часі надавалося дуже велике значення: воно було мірилом мудрості і розуму.

На заняттях з народознавства широко використовуються скарб усної народної творчості — казки, легенди та притчі, які містять в собі значний пізнавальний і виховний потенціал і доступні до сприймання дошкільниками. На їх основі дітей ознайомлюють з історією українського народу, його традиціями.

Оволодіти рідної мовою з її барвистими відтінками допомагають дітям і народні ігри («Довга лоза», «Коза-дереза», «День та ніч», «В хороводі були», та інші). Їх проведення супроводжується вживанням різноманітної лексики, багатої на слова, які діти засвоюють у процесі ознайомлення з довкіллям. До того ж, гру для дітей добирають відповідно до теми заняття. Наприклад, тему «Праця дорослих» доповнюють ігри-пісні «А ми просо сіяли», «Мак», до теми «Народні обряди та традиції» - «Подоляночка» і інші.

Паралельно з проведенням роботи щодо виховання у дітей інтересу до української мови та володіння нею постійно проводиться робота з патріотичного виховання дітей: формування патріотичної свідомості, почуття любові до України, пошани до видатних вітчизняних діячів, готовності до виконання громадянських обов’язків. 

Суверенній Україні потрібні громадяни, які мають глибоко усвідомлену життєву позицію, налаштовані патріотично й водночас толерантно, з повагою ставляться до інших людей, їхніх національних культур, держав. Виховати таку генерацію українців можливо лише за умови поєднання сучасної системи виховання і української етнопедагогіки. Тому вважаємо, що перед сучасним вихователем, що виконує соціальне замовлення батьків, стоїть завдання активно впроваджувати в освітньо-виховну роботу з дітьми основи патріотичного виховання, яке базується на витоках українського народознавства.

Наша українська державна символіка має особливе значення для виховання патріотизму у дітей дошкільного віку. Тому на заняттях дітей знайомлять з державними символами (Гербом, прапором, Гімном). Паралельно з цим даються знання про народні символи та національну символіку, що розвивалися й усталювалися упродовж століть (український віночок, рушник, вишиванка, верба, калина, барвінок та інше).

Також на заняттях діти були ознайомлені з правами та обов’язками, зі змістом статей Декларації прав людини, Конвенції про права дитини, вихователі груп допомагають в ігровій формі запам`ятовувати основні поняття, що в основі прав людини лежать головні потреби всіх людей .

Народні звичаї, традиції, обряд і пісня – потужна знаково-символічна система, яку, як код, передавали з покоління в покоління, знання про людину в ньому, про головні цінності і святині нації. Традиційними вже стали проведення обрядових свят. Обрядові свята відповідають кожній порі року. Готуючись до свята Різдва Христового, діти вивчають щедрівки, разом з вихователями виготовляють Зірку, прикрашають музичну залу та групи.). Дітей знайомлять з обрядом Багатої куті. Спільна підготовка свята об’єднує, ріднить, звеселяє, поглиблює почуття любові до минулого та сучасного країни. Перед Великоднім святом дітей знайомлять з таким народним мистецтвом, як писанкарство (вихователь Зборовська О. В. ): звідки воно походить, чому розписують саме яйця (символ зародження життя), що означають елементи візерунків на писанці та інше.

Гурткова робота в ЗДО є дієвою формою організації дитячої життєдіяльності і становить невід'ємну частину освітнього процесу.

Раціональний підхід до складання тижневого розподілу занять дає змогу виокремити декілька днів тижня для гурткової роботи. Діти мають можливість обирати заняття за власними уподобаннями, здібностями.

Ефективність гурткової роботи значною мірою зумовлюється належним програмно-методичним забезпеченням. Робота гуртка будується за авторським перспективним планом, складеним їх керівником на основі власних доробок, запозиченого перспективного педагогічного досвіду, освітніх інновацій ( керівник гуртка –Кабанець К. В.).

Належну увагу адміністрація закладу приділяла виконанню Закону України «Про охорону праці». Між адміністрацією та профспілковим комітетом раз у п’ять років укладається колективна угода з охорони праці з метою укріплення трудової дисципліни в дошкільному навчальному закладі, сучасної організації праці, раціонального використання робочого часу, високої якості праці, підвищення відповідальності працівників та виконання посадових обов'язків. Два рази на рік на профспілкових зборах заслуховувався аналіз її виконання. Ознайомлення працівників дошкільного закладу з директивними документами щодо охорони праці носили системний характер, були затверджені Правила внутрішнього трудового розпорядку ДНЗ «Пролісок».

З метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони дитинства та запобігання випадкам дитячого травматизму і дотримання порядку повідомлення та обліку нещасних випадків у ДНЗ проводилась відповідна робота щодо запобігання травматизму та збереження життя і здоров’я дітей.

Протягом навчального року адміністрація забезпечувала здійснення санітарно-гігієнічного режиму в ЗДО, контролювала дотримання санітарних правил, домагалась постійного утримання в чистоті приміщень та систематичного очищення території від сміття, опалого листя, сухостою, слідкувала за очищенням від снігу проїздів, проходів до будівель, забезпечувала справність зовнішнього освітлення, суворо дотримувалась протипожежних вимог під час проведення свят. Проводилась ревізія будинку ДНЗ та підсобних приміщень з метою попередження виникнення пожежі від замкнення електропроводки. Обстежувалось обладнання та засоби пожежогасіння у навчальному закладі. Наш заклад обладнали пожежною сигналізацією, крім того, управління освіти забезпечило повним комплектом необхідних засобів пожежогасіння. Протягом осінньо-зимового періоду заборонялось використання нагрівальних приладів відкритого типу, а також підключення масляних радіаторів через подовжувач.

Адміністрацією, педагогічним колективом проводилась певна робота щодо створення безпечних умов життєдіяльності та профілактики травматизму учасників навчально-виховного процесу: у відповідності до вимог велась документація, своєчасно видавались настановні та підсумкові накази, стан роботи з даних питань розглядався на нарадах, призначались відповідальні за роботу із запобігання всіх видів дитячого травматизму; проводились вступні, первинні, цільові та позапланові інструктажі та практичні тренінги по евакуації на випадок пожежі.

Помічники вихователів суворо дотримувались правил збереження миючих та дезінфікуючих засобів, правил миття посуду, графіка прибирання приміщень. При відсутності дітей проводились протягові провітрювання. Суворо дотримувались вони правил одержання та роздачі їжі. Своєчасно вилучали  з обігу битий та надщерблений посуд. Проводили заміну постільної білизни один раз в 10 днів, рушників та серветок - по мірі їх забруднення.

Працівники харчоблоку неухильно дотримувались правил особистої гігієни, здійснювали правильну гігієнічну обробку продуктів, виконували технологію приготування їжі.

Завгосп ДНЗ, Комісаренко О.В. слідкувала за станом меблів, обладнанням, своєчасно виявляла неполадки та забезпечувала ремонт обладнання. Своєчасно забезпечувався ДНЗ миючими, чистячими та дезінфікуючими засобами на протязі навчального року.

На нараді при завідувачі розглядалась проблема безпеки життєдіяльності дитини. Для вихователів проведені консультації, бесіди, практичні заняття та тестування з даного питання на теми: «Проведення тижня безпеки в ДНЗ», «Вогонь – друг чи ворог. Перша допомога при опіках», «Допомога при травмах дітям», проведено бесіди з вихователями для визначення рівня обізнаності педагогів щодо безпеки життєдіяльності вихованців.

Протягом року вихователі систематично здійснювали контроль за маркуванням меблів та їх відповідністю зросту дітей. Перед виходом з дітьми на прогулянку старанно оглядали прогулянкові майданчики, очищували їх від зайвих речей. Ігрове обладнання на майданчиках та спортивне обладнання на спортивному майданчику використовувалось дітьми лише за доглядом вихователя. Вихователі в групах створили куточки, виготовили макети, дорожні знаки, атрибути для сюжетно-рольових і рухливих ігор з безпеки життєдіяльності.

Відповідно до річного плану роботи ДНЗ протягом року проводилася ретельна робота з дітьми по запобіганню дитячого травматизму: в кожній групі обладнано куточок Безпеки, проводилисть «Тижні безпеки дорожнього руху», та «Тиждень БЖД». Протягом року проведені безліч занять у групах з питань ознайомлення дітей з правилами безпеки життєдіяльності, протипожежної безпеки, навчання дітей безпечної поведінки в оточуючому середовищі. Проводились цікаві колективні перегляди за темами: «Дружній малечі про безпечні речі» (вихователь Байдур О.А.), «Ще раз про вогонь…» розвага «Юні пожежники», «Ярмарок здоров’я», лялькові вистави: «Колобок по-новому», конкурс «З вогнем не жартують».

Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя.

Листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку від 19.08.2011р. №1/9-634 визначено, що саме наступність є однією з обов’язкових умов здійснення неперервності здобуття освіти. З метою забезпечення поступового переходу від попереднього вікового періоду до нового, зближення умов виховання і навчання старших дошкільників і молодших школярів, у системі проводилася робота з питання наступності дошкільного закладу та школи. Вихователі знайомили дітей старшої групи з правилами поведінки учнів, читали літературні твори про школу, проводили бесіди про школу. Випускники нашого дитячого садка мають необхідну як загальну (фізичну, інтелектуальну, особистісно-вольову), так і спеціальну готовність (включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок), підготовку до навчання в школі.

      Висловлюю подяку всім, хто причетний до навчально-виховного процесу та матеріально-технічного забезпечення діяльності нашого закладу і допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить перед собою педагогічний колектив, хто сприяє розвитку і вихованню молодого покоління.

 

 

 

Завідувач ДНЗ__________Надія БОБКОВА

koshtoriskoshtoris 2

koshtoriskoshtoris 2

meriya 4meriyameriya 3 2meriya 3 1