Методична робота – це систематична колективна й індивідуальна діяльність педагогічних працівників, спрямована на підвищення їх психолого-педагогічної підготовки й професійної майстерності, розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому та вдосконалення якості освітньо-виховної роботи у різних видах діяльності.

Педагогічна рада - постійний орган управління навчальним закладом, призначений для розгляду основних питань освітнього процесу. Головним завданням педагогічної ради є об'єднання зусиль педагогічного колективу закладу на піднесення рівня освітнього процесу, впровадження у практику досягнень педагогічної науки й передового педагогічного досвіду.

Основні форми методичної роботи: лекції, семінари, засідання круглого стола, відвідування відкритих занять, співбесіди, консультації.

  Школа педагогічної майстерності об'єднує педагогів із високою творчою активністю які володіють необхідними практичними вміннями та навичками певної педагогічної технології.

Відкрите заняття - загальноприйнятий методичний захід, на якому відбувається показ кращого досвіду, пропаганда нових педагогічних надбань і актуальних питань методики. Відкрите заняття - добровільний крок педагога (крім серії відкритих занять під час атестації педагога). Таке заняття повинно створювати систему розв'язання провідних педагогічних проблем, над якими в даний час працює педагогічний колектив. Дата проведення оголошується заздалегідь. Обов'язково зазначається не лише тема й мета заняття, а й методична мета відвідування. Від професійного педагогічного аналізу заняття значною мірою залежить збагачення досвіду і поширення його серед інших педагогів закладу. Взаємовідвідування занять - спрямоване на обмін досвідом роботи, поширення передового педагогічного досвіду, надання допомоги в роботі педагогам. Взаємовідвідування сприяє перенесенню кращих методів роботи одного педагога в практику діяльності інших, надихає педагогів на пошук нових методів розвитку, виховання, навчання, будить творчу ініціативу. Порівняння власного досвіду з досвідом колег дає можливість критично оцінити різні варіанти досягнення мети.

Методичні напрацювання закладу:

 1. Технології розвитку винахідницьких завдань.
  2. Природопізнавальна екологічна стежина на території ДНЗ
  3. Індуктивний метод здобування знань, шляхом впровадження пошуково-дослідницької діяльності в роботі з дітьми дошкільного віку.
  4. Нетрадиційні художні техніки.
  5. Сенсорне виховання.
  6. Громадянське виховання, розвиток моральності та християнських цінностей.
  7. Розвиток емоційної сфери.
  8. Вплив дрібної моторики на розумовий розвиток дошкільника.
  9. Нетрадиційні форми збереження та зміцнення здоров’я дітей.
  10. Логіко-математичний розвиток

Методична робота дошкільного закладу

 

Вся методична робота в закладі дошкільної освіти підпорядкована систематичному плану роботи, який складається на основі глибокого аналізу за минулий навчальний рік, комплексного вивчення результатів, здобутків, педагогічних знахідок.
Види і форми планування освітнього процесу в закладі обговорюються та схвалюються педрадою на початку навчального року. При плануванні роботи керуємося принципом актуальності, науковості, наступності, перспективності, системності, які забезпечують відповідність змісту планів досягненням психолого-педагогічної науки та позитивного педагогічного досвіду, орієнтацію змісту плану на потреби сьогодення та забезпечення якості розвитку, вихованості та навченості дітей.

Велика увага приділяється спрямуванню зусиль педагогічного колективу на реалізацію сучасного особистісно-орієнтованого підходу до дітей, який передбачає формування у дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість. Ці домінуючі ідеї обговорюються на педагогічних радах, педагогічних читаннях, під час індивідуальних і групових консультацій. На їх основі здійснюється корекція педагогічного стилю роботи вихователів.
Професійному зростанню педагогічних працівників закладу сприяють курси підвищення кваліфікації, відвідування методоб’єднань, самоосвіта.
В закладі дошкільної освіти створені умови для підвищення професійного рівня та формування компетентності педагогів. Вдало поєднанні колективні, групові та індивідуальні форми методичної роботи сприяють ефективному росту фахової майстерності педагогів. Відповідно до річного плану в закладі дошкільної освіти створена творча група з досвічених вихователів, яка працює над вивченням інноваційних технологій, опрацюванням актуальних для закладу дошкільної освіти питань та впровадженням їх в практику роботи з дітьми. Належна увага приділяється вивченню передового педагогічного досвіду вихователів , в даному напрямку проводиться широка роз'яснювальна та консультативна допомога для орієнтування у виборі тематики досвіду, правильного викладення матеріалу за відповідним напрямком роботи,підходів до оформлення.

Найголовнішою формою роботи з педагогічними кадрами в нашому закладі дошкільної освіти є педагогічна рада, яка керується у своїй діяльності Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Положенням про дошкільний навчальний заклад", Статутом дошкільного навчального закладу. Повноваження педагогічної ради визначають також інші нормативні документи, що стосуються діяльності закладу дошкільної освіти. Орієнтуючись на вимоги сьогодення, в зв'язку з модернізацією дошкільної галузі, враховуючи необхідність використання інтерактивних методів роботи з педагогічними кадрами, засідання педагогічної ради намагаємося організовувати нетрадиційно, здебільшого це ділові ігри, тренінги, жваві диспути, анкетування, презентації проектів.

Важливою й найефективнішою формою методичної роботи з вихователями є проведення відкритих занять, якімають відповідати сучасним вимогам, бути інтегрованими з використанням інноваційних технологій.Працюючи над проблемою впровадження інноваційних технології в практику роботи з дітьми, педагоги проводять тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані заняття в залежності від розділу програми, обраного напрямку, що забезпечує належну продуктивність діяльності дітей.

Мета методичної роботи:

вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя; стимулювання творчого потенціалу водночас із формуванням навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності.

Напрямки методичної роботи:
•підвищення соціально – психологічної культури вихователів;
• вдосконалення педагогічної майстерності;
• сприяння в опануванні світовою та національною, мовою і побутовою культурою;
• розвиток спеціальних умінь та навичок

Принципи методичної роботи:

 • педагогічна співпраця з вихователем;
  • робота в режимі довіри, доброзичливості;
  • творча атмосфера , стимулювання творчої активності;
  • принцип допоміжно – регульованого контролю;
  • надання вихователеві права вибору;
  • системність методичних заходів;
  • щоденна допомога;
 • випереджувальний характер методичної роботи.

НАКАЗ

 

16.08.2023                  

                                                                                                                                                                                                                   № 32                                                                                          

 

 

Про організацію методичної роботи

у 2023/2024 навчальному році

На виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,

Базового компоненту дошкільної освіти, Положення про дошкільний навчальний

заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від від 27 січня

2021 р. No 86), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів

(затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 No

234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних

закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від

20.04.2015 No 446), державних програм у галузі дошкільної освіти, Положення

про методичний кабінет закладу дошкільної освіти No 372 від 16 квітня 2018

року, відповідно до Листа МОН України No 1/12038-23 від 14 серпня 2023 року

«Про переліки навчальної літератури та програм, рекомендованої Міністерством

освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2023/2024

навчальному році», Листа МОН No 1/3371-22 від 06.03.2022 «Про організацію

освітнього процесу в умовах військових дій», Листа МОН від 02.04.2022 р. No

1/3845-22 «Про рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на

період дії воєнного стану в Україні», Листа МОН України No 1/12490-23 від

21.08.2023 р. «Про окремі питання діяльності для закладів дошкільної освіти у

2023/2024 навчальному році»

На основі вивчення результативності освітнього процесу, професійних

потреб та інтересів педагогічних кадрів, рівня їх компетентності, враховуючи

діагностичний аналіз, аналіз результатів роботи закладу за 2022/2023

навчальний рік і план роботи на 2023/2024 навчальний рік, з метою сприяння

розвитку інноваційної діяльності у ЗДО, забезпечення інформаційно-

комунікативних зв'язків, організаційного та функціонального оновлення

діяльності методичної служби

НАКАЗУЮ:

 1. Організувати роботу над науково-методичною проблемою закладу

«Створення необхідних умов для досягнення кожним дошкільником рівня

успішності через комплексний підхід оптимальних способів навчання та

виховання дітей, збереження та зміцнення їх фізичного й психічного

здоров’я»

Протягом 2023/2024 навчального року

 1. Організувати методичну роботу згідно з Положенням про методичний

кабінет закладу дошкільної освіти та відповідно до нормативних

документів, які визначають напрямки розвитку дошкільної освіти.

Протягом 2023/2024 навчального року

 1. Активізовувати творчий потенціал педагогів, стимулювати їх

професійний саморозвиток й самоосвіту, залучаючи вихователів, музичних

керівників до оволодіння технологіями психолого-педагогічного

проектування, організації освітньої роботи з дітьми на засадах особистісно-

орієнтованого, діяльнісного інтегрованого підходів і налагодження тісної

взаємодії між дітьми, педагогами і батьками.

Протягом 2023/2024 навчального року

 1. Створити належні умови для здійснення системного підходу до навчально-

методичного забезпечення педагогічного процесу в ЗДО:

4.1. Створити фонди нормативно-правових та інструктивно-методичних

документів, поповнити інформаційно-методичну базу ЗДО

освітніми програмами, навчально-методичними та навчально-

наочними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і

науки України для використання у 2023/2024 н.р.

Протягом навчального року

4.2. Поповнювати та ефективно використовувати методичний фонд

літератури, аудіо- та відеоматеріалів, електроних та наочних

друкованих засобів навчання, предметної наочності, зразків

моделей планування, організації, проведення освітнього процесу та

інших матеріалів з досвіду роботи педагогів.

Постійно

4.3. Надавати педагогам право вільного вибору тих форм організації

методичної роботи, які максимально враховують їхні потреби,

запити та інтереси.

Постійно

 1. Вважати пріорітетними завданнями на 2023/2024 навчальний рік:
 2. Створення умов для отримання якісної дошкільної освіти зі створенням

безпечного психологічного, фізичного, безбар’єрного середовища для всіх

учасників освітнього процесу.

 1. Розвивати пізнавальний інтерес дітей дошкільного віку засобами ігрових

освітніх технологій; формувати пізнавальний інтерес під час дослідницько-

пошукової діяльності.

 1. Формувати основ патріотичного виховання дітей засобами народознавства.
 2. Спрямувати методичну роботу у 2023/2024 навчальному році на вирішення

таких проблем:

- Модернізація змісту дошкільної освіти та переорієнтація на системний

розвиток особистості кожної дитини.

- Вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя.

- Стимулювання творчого потенціалу педагогів.

- Підвищення педагогічної культури педагогів.

- Вдосконалення педагогічної майстерності.

- Розвиток спеціальних умінь та навичок.

- Формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної

діяльності.

- Реалізація принципу наступності і перспективності між ланками

дошкільною та початковою загальною освітою.

- Створення оптимальних умов для здобуття знань дітьми дошкільного

віку, в тому числі, неохоплених дошкільною освітою.

- Активізація батьків у реалізації основних напрямків розвитку дошкільної

освіти.

- Впровадження в практику роботи закладу дошкільної освіти

інноваційних педагогічних технологій.

- Проведення цілеспрямованої роботи з обдарованими дошкільниками.

- Організація психологічної, методичної підтримки педагогічних

працівників.

- Підтримування потенціалу вихователів та створювання умов для його

розвитку з питань організації дистанційної та змішаної форми освітнього

процесу, психолого-педагогічного супроводу дітей та їхніх батьків в

умовах війни, створення розвивального середовища тощо.

- Створення умов для педагогів щодо обміну досвідом з реалізації

успішних практик організації пізнавально-дослідницької діяльності, виховання

та розвитку дітей у процесі дистанційної/змішаної форми комунікації з

вихованцями.

- Вивчення та поширення досвіду педагогів, зокрема з інших країн

щодо організації роботи з дітьми дошкільного віку під час військових дій.

- Підвищувати власний фаховий рівень з оволодіння цифровими

інструментами для забезпечення якості дошкільної освіти відповідно до

суспільних викликів. Зокрема, за допомогою реєстрації і проходження різних

онлайн-курсів на платформах суб’єктів підвищення кваліфікації.

Протягом 2023/2024 навчального року

 1. Призначити відповідальною за право-освітню та освітньо - виховну роботу з

дітьми, батьками, педагогами вихователя– методиста Коваль О. С.

 1. Коваль О.С., вихователю-методисту:

8.1. Забезпечити ефективну діяльність за такими колективними формами

методичної роботи:

- інструктивно-методичні наради;

- педагогічні ради;

- педагогічні читання;

- теоретичні семінари;

- семінари-практикуми;

- колективні перегляди освітнього процесу;

- методичні об'єднання вихователів дошкільних груп;

- консультації.

За річним планом

8.2. Своєчасно оформлювати ділову документацію вихователя-методиста.

Протягом навчального року

 1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Завідувач ДНЗ_______________Надія БОБКОВА

Вся методична робота в нашому закладі дошкільної освіти підпорядкована систематичному плану роботи, який складається на основі глибокого аналізу за минулий навчальний рік, комплексного вивчення результатів, здобутків, педагогічних знахідок.
Види і форми планування освітнього процесу в закладі обговорюються та схвалюються педрадою на початку навчального року. При плануванні роботи керуємося принципом актуальності, науковості, наступності, перспективності, системності, які забезпечують відповідність змісту планів досягненням психолого-педагогічної науки та позитивного педагогічного досвіду, орієнтацію змісту плану на потреби сьогодення та забезпечення якості розвитку, вихованості та навченості дітей.

Велика увага приділяється спрямуванню зусиль педагогічного колективу на реалізацію сучасного особистісно-орієнтованого підходу до дітей, який передбачає формування у дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість. Ці домінуючі ідеї обговорюються на педагогічних радах, педагогічних читаннях, під час індивідуальних і групових консультацій. На їх основі здійснюється корекція педагогічного стилю роботи вихователів.
Професійному зростанню педагогічних працівників закладу сприяють курси підвищення кваліфікації, відвідування методоб’єднань, самоосвіта.
В закладі дошкільної освіти створені умови для підвищення професійного рівня та формування компетентності педагогів. Вдало поєднанні колективні, групові та індивідуальні форми методичної роботи сприяють ефективному росту фахової майстерності педагогів. Відповідно до річного плану в закладі дошкільної освіти створена творча група з досвічених вихователів, яка працює над вивченням інноваційних технологій, опрацюванням актуальних для закладу дошкільної освіти питань та впровадженням їх в практику роботи з дітьми. Належна увага приділяється вивченню передового педагогічного досвіду вихователів , в даному напрямку проводиться широка роз'яснювальна та консультативна допомога для орієнтування у виборі тематики досвіду, правильного викладення матеріалу за відповідним напрямком роботи,підходів до оформлення.

Найголовнішою формою роботи з педагогічними кадрами в нашому закладі дошкільної освіти є педагогічна рада, яка керується у своїй діяльності Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Положенням про дошкільний навчальний заклад", Статутом дошкільного навчального закладу. Повноваження педагогічної ради визначають також інші нормативні документи, що стосуються діяльності закладу дошкільної освіти. Орієнтуючись на вимоги сьогодення, в зв'язку з модернізацією дошкільної галузі, враховуючи необхідність використання інтерактивних методів роботи з педагогічними кадрами, засідання педагогічної ради намагаємося організовувати нетрадиційно, здебільшого це ділові ігри, тренінги, жваві диспути, анкетування, презентації проектів.

Важливою й найефективнішою формою методичної роботи з вихователями є проведення відкритих занять, які мають відповідати сучасним вимогам, бути інтегрованими з використанням інноваційних технологій.Працюючи над проблемою впровадження інноваційних технології в практику роботи з дітьми, педагоги проводять тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані заняття в залежності від розділу програми, обраного напрямку, що забезпечує належну продуктивність діяльності дітей.

Напрямки методичної роботи:


 • підвищення соціально – психологічної культури вихователів;
  • вдосконалення педагогічної майстерності;
  • сприяння в опануванні світовою та національною, мовою і побутовою культурою;
  • розвиток спеціальних умінь та навичок.

Принципи методичної роботи:

 • педагогічна співпраця з вихователем;
  • робота в режимі довіри, доброзичливості;
  • творча атмосфера , стимулювання творчої активності;
  • принцип допоміжно – регульованого контролю;
  • надання вихователеві права вибору;
  • системність методичних заходів;
  • щоденна допомога; •випереджувальний характер методичної роботи

Схвалено:                                                                                   Затверджено:

Педагогічною радою                                                                 директором ЗДО «Пролісок»

ЗДО «Пролісок»

                                                                                                     ___________Н.Г.Бобкова

                                                                                                                                                                              

 1. 02. 2021 року                                                                        24. 02. 2021 року

 

Положення

про внутрішню систему забезпечення якості освіти

в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу «Пролісок»

 1. Загальні положення

1.1. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в ЗДО «Пролісок» розроблено відповідно до вимог частини третьої статті 41 «Система забезпечення якості освіти», Закону України від 06.09.2018 «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, Статуту закладу що регламентує систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти у закладі дошкільної освіти «Пролісок».

Згідно з Законом України «Про освіту» система внутрішнього забезпечення якості освіти в ЗДО «Пролісок»  передбачає здійснення таких процедур і заходів:

– визначення принципів та процедур забезпечення якості освіти;

– здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;

– щорічне оцінювання здобувачів освіти, загальне оприлюднення критеріїв, правил і процедур оцінювання здобувачів освіти;

– забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

– забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі інклюзивного навчання;

– забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом, закладом освіти;

–  забезпечення публічності інформації про освітні програми;

– забезпечення ефективної системи  академічної доброчесності.

– оприлюднення критеріїв, правил і процедур оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;

 • оприлюднення критеріїв, правил і процедур оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти.

Колегіальним органом управління ЗДО «Пролісок» , який визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості  освіти, є педагогічна рада. Моніторинг системи внутрішнього забезпечення якості здійснюється адміністрацією закладу.

1.2. Система внутрішнього забезпечення якості освіти це діяльність з інформаційного забезпечення управління освітньою організацією, заснованою на систематичному аналізі якості реалізації освітньої діяльності, його ресурсного забезпечення та його результатів.

1.3. Положення поширюється на діяльність всіх педагогічних працівників, що здійснюють освітню діяльність, в тому числі педагогічних працівників, які працюють за сумісництвом.

1.4. У цьому положенні використовуються такі терміни:

1) заклад освіти - юридична особа публічного чи приватного права, основним видом діяльності якої є освітня діяльність;

2)  засновник закладу освіти -  Управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради.

3)  здобувачі освіти -  вихованці,  що здобувають освіту;

4) індивідуальна програма розвитку - документ, що забезпечує індивідуалізацію навчання особи з особливими освітніми потребами, закріплює перелік необхідних психолого-педагогічних, корекційних потреб/послуг для розвитку дитини та розробляється групою фахівців з обов'язковим залученням батьків дитини з метою визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання;

5) інклюзивне навчання - система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах толерантності, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників;

6) інклюзивне освітнє середовище - сукупність умов, способів і засобів їх реалізації для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей;

7) компетентність - динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити  подальшу навчальну діяльність;

8) освітній процес - система науково-методичних і педагогічних заходів, спрямованих на розвиток особистості шляхом формування та застосування її компетентностей;

9) освітня діяльність - діяльність суб'єкта освітньої діяльності, спрямована на організацію, забезпечення та реалізацію освітнього процесу у  освіті;

10) освітня послуга - комплекс визначених законодавством, освітньою програмою та/або договором дій суб'єкта освітньої діяльності, що мають визначену вартість та спрямовані на досягнення здобувачем освіти очікуваних результатів навчання;

11) освітня програма - єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих для досягнення визначених результатів навчання;

12) особа з особливими освітніми потребами - особа, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту;

13) педагогічна діяльність - інтелектуальна, творча діяльність педагогічного (науково-педагогічного) працівника або самозайнятої особи у формальній та/або неформальній освіті, спрямована на навчання, виховання та розвиток особистості, її загальнокультурних, громадянських та/або професійних компетентностей;

14) результати навчання - знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, набуті у процесі навчання, виховання та розвитку, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення освітньої програми або окремих освітніх компонентів;

15) система освіти - сукупність складників освіти, рівнів і ступенів освіти, кваліфікацій, освітніх програм, стандартів освіти, ліцензійних умов, закладів освіти та інших суб'єктів освітньої діяльності, учасників освітнього процесу, органів управління у сфері освіти, а також нормативно-правових актів, що регулюють відносини між ними;

16) суб'єкт освітньої діяльності - фізична або юридична особа (заклад освіти, підприємство, установа, організація), що провадить освітню діяльність;

17) універсальний дизайн у сфері освіти - дизайн предметів, навколишнього середовища, освітніх програм та послуг, що забезпечує їх максимальну придатність для використання всіма особами без необхідної адаптації чи спеціального дизайну;

18) якість освіти - відповідність результатів навчання вимогам, встановленим законодавством, відповідним стандартом освіти та/або договором про надання освітніх послуг;

19) якість освітньої діяльності - рівень організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу, що забезпечує здобуття особами якісної освіти та відповідає вимогам, встановленим законодавством та/або договором про надання освітніх послуг.

 1. Принципи забезпечення якості  освіти

2.1. Стратегія (політика) забезпечення якості освіти в ЗДО «Пролісок» базується на принципах 

– адаптація нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, чинного законодавства та інших документів, що регламентують діяльність у галузі освіти;

– створення системи управління якістю, яка забезпечуватиме удосконалення системи контролю підготовки здобувачів  освіти та досягнення об’єктивності оцінювання знань;

– підвищення мотивації здобувачів освіти до систематичної активної роботи впродовж усього періоду навчання на формування системних, стійких знань, умінь, навичок та компетенцій;

  – впровадження в освітній процес передових досягнень науки і технологій;

– надання освітніх послуг  на високому  рівні;

 – систематичне підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

 – введення (за можливості) освітніх послуг за рахунок додаткових платних послуг;

 – постійний розвиток матеріально-технічної бази та інформаційних ресурсів;

 – підвищення ефективності системи управління якістю через визначення цілей у галузі якості та їх перегляд при потребі, удосконалення процедур контролю.

 1. Мета і завдання внутрішньої системи якості освіти

Мета внутрішньої системи якості освіти закладу складається в об'єднанні й інтеграції організаційних, методичних,  кадрових зусиль і ресурсів ЗДО з урахуванням різноманітних факторів та умов для досягнення високої якості освітнього процесу та його результатів, що відповідають кращим зразкам і відповідним стандартам.

Основні завдання внутрішньої системи забезпечення якості освіти передбачають розробку та дотримання в закладі вимог до визначення якісних результатів із наступних напрямків:

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;

- формування внутрішньої культури особистості в контексті рідної культури, мови, поваги до традицій і звичаїв народу, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

 1. Напрямки роботи системи забезпечення якості  освіти

4.1. Використання типових освітніх програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України: «Впевнений старт», «Українське дошкілля» та «Інтелект України»;

4.2.Розроблення освітніх програм на основі типових та складання на їх основі навчального (індивідуального) плану.

4.3. Науково-методичне забезпечення освітнього процесу.

4.4. Впровадження системи моніторингу рівня знань вихованців.

4.5. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

 1. Критерії ефективності внутрішньої системи

Критеріями ефективності внутрішньої системи забезпечення якості освіти є:

5.1 відповідність досягнень здобувачів освіти державним вимогам до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років, сумарного кінцевого показника набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи;

5.2 відповідність узагальнених показників результату освітньої  роботи (сформованість певного виду компетенцій) змісту освітніх ліній, визначених інваріантною складовою Базового  компонента  дошкільної  освіти;

5.3 ефективність реалізації варіативної складової змісту дошкільної освіти відповідно до індивідуальних інтересів і потреб дітей, запитів і побажань батьків, наявних умов розвитку дошкільників;

5.4 якісний склад та ефективність роботи педагогічних працівників;

5.5 показник наявності освітніх, методичних і матеріально-технічних ресурсів для забезпечення якісного освітнього процесу.

 1. Характеристика чинної внутрішньої системи забезпечення якості освіти в

ЗДО «Пролісок»

6.1. У ЗДО «Пролісок» початковий етап поточного контролю результатів навчання здобувачів освіти здійснюється у вересні, проміжний – у січні, підсумковий -  у травні,  з метою оцінювання складових  компетентності   під час усіх видів занять, базових життєвих компетенцій.

6.2. Поточні результати навчальних досягнень здобувачів освіти фіксуються в  журналах діагностичних даних і доступні для перегляду та аналізу адміністрацією закладу та  батьками.

 6.3. Підсумковий контроль в результаті навчання здобувачами освіти здійснюється у формі  підсумкової діагностики, моніторингу підготовки до шкільного навчання, а також під час підсумкових занять.

6.4. Підсистема забезпечення та моніторингу якості освітньої діяльності садочку містить такі процедури:

- забезпечення доступності інформації щодо результатів діяльності закладу  на веб-сайті закладу; 

- встановлення зворотного зв’язку з учасниками освітнього процесу (опитування батьків, педагогів );

- сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних кадрів;

- постійне удосконалення інформаційної системи  для створення ефективного інформаційного освітнього середовища; запобігання та виявлення плагіату в роботах педагогів.

6.5. Зміст внутрішньої системи якості освіти закладу формується та реалізується за напрямами: «Освітнє середовище», «Педагогічна діяльність», «Здобувачі освіти». «Результати навчання, виховання», «Управління закладом освіти», «Формування іміджу сучасного закладу освіти».

6.6. Напрям «Освітнє середовище» відображає забезпечення якісних показників розвитку вихованців закладу, створюються сприятливі умови навчання, виховання та перебування  в яслах-садку. Для цього діяльність закладу спрямована на облаштування куточків освітнього середовища, забезпечення ігровим, роздатковим та дидактичним матеріалом.

Приміщення і територія ЗДО є безпечними та комфортними для навчання і праці.

ЗДО забезпечений навчальними та іншими приміщеннями з відповідним обладнанням, що необхідні для реалізації освітньої програми.

Здобувачі освіти та працівники закладу обізнані з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної та техногенної безпеки, правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій і дотримуються їх.

У закладі створені умови для харчування здобувачів освіти.

У закладі застосовуються підходи для адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу, професійної адаптації працівників.

При оцінюванні якості освітнього процесу можуть використовуватися комплексні технології для обробки результатів моніторингу.

 Для обміну інформацією з якості освітнього процесу використовується відео-, аудіо- носії інформації, розмножувальна техніка.

 Для забезпечення більш широких і різноманітних зв'язків закладу із зовнішнім середовищем, у тому числі доступу до різних баз даних, джерел інформації ЗДО «Пролісок»  підключено до Інтернету.

Для забезпечення створення єдиного інформаційного поля ЗДО «Пролісок» функціонує офіційний сайт закладу, діяльність закладу висвітлюється через мережу Viber та Facebook/

 6.7. У напрямі «Педагогічна діяльність» визначені критерії, оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників у ЗДО «Пролісок»

- стан забезпечення кадрами відповідно фахової освіти;

- освітній рівень педагогічних працівників;

- результати атестації;

- систематичність підвищення кваліфікації;

- наявність педагогічних звань, почесних нагород;

- наявність авторських програм, посібників, методичних рекомендацій, статей тощо;

- - результати освітньої діяльності;

- оптимальність розподілу педагогічного навантаження;

- показник плинності кадрів. 

З метою вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення, розширення й оновлення професійних компетентностей організовується підвищення кваліфікації  педагогічних працівників.

Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту». Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років не може бути меншою за 150 годин.

Підвищення кваліфікації  педагогічних працівників здійснюється за такими видами:

- довгострокове підвищення кваліфікації – курси; 

- короткострокове підвищення кваліфікації: семінари, семінари-практикуми,  тренінги, конференції, «круглі столи» тощо.

Щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників затверджує педагогічна рада закладу.

Показником ефективності та результативності діяльності педагогічних працівників є їх атестація.

Атестація педагогічних працівників є обов'язковою і здійснюється один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

6.8. Напрям «Здобувачі освіти. Результати навчання, виховання»  здійснюється шляхом  моніторингу і узагальнення  його результатів за освітніми лініями Базового компоненту дошкільної освіти.

Педагогічні  працівники  закладу дошкільної освіти, здійснюючи моніторингові дослідження щодо рівня розвитку компетенцій дошкільників, використовують підготовлений інструментарій  (анкети,  кваліметричні  моделі,  діагностичні  карти),  оцінюють результативність освітнього процесу та виявляють фактори, що впливають на його ефективність. Результат моніторингу узагальнюється педагогічними працівниками в текстовому, табличному та графічному вигляді. Саме освітній моніторинг допомагає відстежити динаміку змін в освітній системі, спрямувати її розвиток на запланований результат.

Показниками ефективності освітнього процесу якості надання освітніх послуг можуть бути:

- % здобувачів освіти, які мають достатній і високий рівень компетентності;

- позитивна динаміка розвитку дітей, засвоєння дітьми вимог комплексної програми;

- відповідність узагальнених показників результату освітньої  роботи (сформованість певного виду компетенцій) змісту освітніх ліній, визначених інваріантною складовою Базового  компонента  дошкільної  освіти;

- відповідність досягнень здобувачів освіти державним вимогам до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років, сумарного кінцевого показника набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи.

 6.9. Напрям «Управління закладом освіти» забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Критеріями ефективності управлінської діяльності є:

- наявність нормативних документів, де закріплені вимоги за якістю освітнього процесу (модель випускника, програма розвитку і т.д.);

- оптимальність та дієвість управлінських рішень;

- керованість процесу управління забезпеченням функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти (наявність підрозділу або посадової особи, які відповідають за управління якістю освітнього процесу);

- формування освітньої програми закладу освіти (раціональність використання інваріантної, варіативної складової)

- підвищення показника відповідності засвоєних здобувачами освіти рівня та обсягу знань, умінь, навичок, інших компетентностей вимогам стандартів освіти;

- наявність та ефективність системи моральних стимулів для досягнення високого рівня якості освітнього процесу.

6.10. Напрям «Формування іміджу сучасного закладу освіти» в ЗДО «Пролісок» здійснюється шляхом оприлюднення інформації про якість освітнього процесу, освітньої діяльності на сайті закладу (виконання Закону України «Про дошкільну освіту»). Напрям «Формування іміджу сучасного закладу освіти» визначає шляхи та джерела формування позитивних характеристик перед громадськістю щодо ефективності діяльності закладу дошкільної освіти з надання якісної освіти.

 • статут закладу освіти;
 • ліцензія на провадження освітньої діяльності;
 • структура та органи управління закладу освіти;
 • кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;
 • освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
 • територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником;
 • потужність закладу та фактична кількість осіб, які здобувають освіту в закладі;
 • наявність вакантних посад
 • матеріально-технічне забезпечення закладу освіти;
 • мова (мови) освітнього процесу;
 • результати моніторингу якості освіти;
 • річний звіт про діяльність закладу освіти;
 • правила прийому до закладу освіти;
 • умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
 • інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

Крім зазначеного, на сайті розміщуються фінансові звіти про надходження та використання всіх коштів, отриманих як благодійна допомога.

Публічність освітньої діяльності закладу може здійснюватися публікаціями педагогічних працівників, батьків у засобах масової інформації, друкування продукції педагогічних працівників у фахових виданнях. Формуванню позитивного іміджу закладу можуть сприяти іміджеві заходи на рівні громади, регіону тощо. Публічна інформація про розвиток закладу забезпечується шляхом проведення щорічного звітування перед громадськістю.

 1. Система контролю за реалізацією процедур забезпечення якості освіти

Система контролю за реалізацією процедур забезпечення якості освіти включає:

- самооцінку ефективності діяльності із забезпечення якості освіти;

- моніторинг якості дошкільної освіти.

  7.1. Організація внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладі здійснюється на рівнях: 

І рівень – здобувачі  освіти, батьки;

ІІ рівень – адміністрація закладу.

7.2. На першому рівні організації внутрішньої системи забезпечення якості освіти соціально-психологічною, логопедичною та методичною службою закладу здійснюється діагностика компетентностей дітей, опитування (анкетування) батьків вихованців  щодо якості проведення  занять, напрямків діяльності закладу, інтересів та потреб;

На другому рівні, забезпечення якості освіти визначається за такими напрямами:

- контроль виконання вимог щодо якісної організації освітньої діяльності;

- моніторинг поточних, проміжних результатів навчання здобувачів освіти;

- встановлення та оцінювання рівня досягнень складових компетентностей здобувачів освіти, досягнутих на певному етапі їх навчання .

 Визначається якість планування, контроль рівня досягнень здобувачами освіти:

- забезпечення публічної інформації про освітні програми;

- встановлення оперативного зворотного зв’язку з батьками;

-  управління якістю (методи та види діяльності);

- щорічне оцінювання здобувачів освіти та  загальне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті (моніторинг);

- забезпечення підвищення кваліфікації педпрацівників;

- забезпечення функціонування та постійне вдосконалення інформаційної системи закладу.

7.3 Методи збору інформації, інструменти та джерела інформації:

- опитування;

- вивчення документації;

- моніторинг;

- аналіз даних та показників, які впливають на освітню діяльність.

7.4 Очікувані результати:

- отримання результатів стану освітнього процесу в ЗДО;

- покращення функцій управління освітнім процесом, накопичення даних для прийняття управлінських рішень.

  

 1. Рівні забезпечення системи якості освіти

8.1. Рівень оперативного управління діяльністю (управління якістю) націлений на виконання вимог до якості надання освітніх послуг, що містять освітній процес (навчання, навчальна діяльність здобувачів освіти, виховна робота, освіта впродовж життя, процеси управління ресурсами, підготовка та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, матеріально – технічне та інформаційне забезпечення, забезпечення безпеки життєдіяльності).

8.2. Рівень управління системою якості (внутрішнє забезпечення якості, націлене на підтвердження впевненості  батьків споживачів у тому, що відповідні вимоги до якості освіти будуть виконані).

8.3. Рівень стратегічного управління (постійне покращення і контроль якості) орієнтований на підвищення ефективності та результативності управління. Він представлений процесом діяльності педагогічної ради.

 1. Стратегічні цілі і завдання удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти вЗДО «Пролісок».

9.1. Основними стратегічними цілями внутрішньої системи забезпечення освітою є: забезпечення якості освітньої діяльності закладу шляхом дотримання норм та процедур і за підтримки всіх учасників освітньої діяльності.

9.2. Завданнями внутрішньої системи забезпечення якості освіти є:

- спостереження за станом соціально-психологічного середовища ЗДО;

- контроль стану прозорості освітньої діяльності та оприлюднення інформації щодо її результатів;

- постійний моніторинг змісту освіти;

- спостереження за реалізацією освітнього процесу;

- моніторинг технологій навчання;

- моніторинг ресурсного потенціалу закладу;

- моніторинг управління ресурсами та процесами;

-розроблення рекомендацій щодо покращення даної діяльності, участь у стратегічному плануванні.

9.3. Здійснення постійного моніторингу змісту освіти полягає у періодичному аналізі робочих  планів, програм  на предмет їх відповідності потребам  та компетентностям здобувачів освіти.

9.4. Здійснення моніторингу технологій навчання полягає у визначенні відповідності методів, засобів, форм навчання, сучасним науково – педагогічним підходам, аналізі критеріїв оцінювання та ефективності засобів контролю  досягнень здобувачів освіти.

9.5. Моніторинг ресурсного потенціалу ЗДО полягає в аналізі відповідності матеріально – технічного, навчально – методичного та інформаційного ресурсів цілям заявлених освітніх програм, встановлення ефективності функціонування інформаційної системи садочку.

9.6. Здійснення моніторингу управління ресурсами та процесами в ЗДО полягає у визначенні ефективності управління в освітньому процесі в цілому та окремих його складників (планування, організація, контроль, облік).

9.7. Обов’язковою складовою діяльністю щодо покращення якості освітньої діяльності та якості освіти є участь у  плануванні.

 1. Прикінцеві положення.

Положення погоджується педагогічною радою закладу і вводиться в дію наказом директора закладу освіти «Пролісок».